Menu

Menu

ForsideNyhederKalenderBoligForeningerMærkedageOm FåborgProjekterKontakt
Helle Øst
maj
29
tir
Foto:

29/5-2018 Rådsmøde Udviklingsrådet Helle Øst

Konstituerende Rådsmøde

Dagsorden er ikke endelig og under udarbejdelse

 

Mødet afholdes i Fåborghus kl. 19.00, tirsdag den 29. maj 2018

Har du spørgsmål og kommentarer til referatet er du meget velkommen til at henvende dig til Formand Claus Jeppesen tlf. 20 29 59 55 / claus@vestland.dk 

 

Indkaldte mødedeltagere: 
AGERBÆK: Ulla Sundvang, Peter Fornitz, Hans Ove Lavridsen
STARUP: Lars Bo, Mikkel Ottosen
ÅRRE: Jørn S. Pedersen, Jonna Kvist
FÅBORG: Jørgen Madsen, Jan Skovbjerg
HJORTKÆR: Ingrid Sand Simonsen
VRENDERUP: Claus Jeppesen

 

Fraværende:

 

Referent:
Ingrid Sand Simonsen

 

1) Godkendelse af referatet fra:

REFERAT:

 

2) Godkendelse af dagsordenen.

REFERAT:

 

3) Nye og afgående rådsmedlemmer.

3.a) Velkomst og præsentation af nye Rådsmedlemmer af Udviklingsrådet Helle Øst:

 • Jonna Kvist, Årre
 • Jan Skovbjerg, Fåborg


3.b) Præsentation af øvrige medlemmer


3.c) Tak til afgående Rådsmedlemmer af Udviklingsrådet Helle Øst:

 • Leif Ventzelsen, Årre
 • Marlene Schober, Fåborg

Til beslutning: Gave til afgående medlemmer.

REFERAT:

 

4) Konstituering.

4.1) I Vedtægterne står der følgende:
"Alle afstemninger afgøres ved simpelt flertal, og i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende."
"Rådet konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer. Disse poster besættes for 1 år ad gangen, og genvalg kan finde sted".

Til beslutning: Fredsvalg eller afstemning om formand, næstformand og kasserer

REFERAT:

 

4.2) I Vedtægterne står der følgende:
"Rådet er ansvarlig for udarbejdelse af referat fra dets møder."

Til beslutning: Valg af 1. og 2. sekretær

REFERAT:

 

4.3) I Vedtægterne står der følgende:
"Rådet vælger desuden blandt sine medlemmer en repræsentant, der indgår i det fælles udviklingsråd i Varde Kommune."

Til beslutning: Fredsvalg eller afstemning om repræsentant til Fælles Udviklingsrådet (FUR)

REFERAT:

 

4.4) I Vedtægterne står der følgende:
"Såfremt de enkelte områder ikke kan opnå valg af tilstrækkelige kandidater, tilfalder pladsen i rådet et af de øvrige områder efter afstemning i rådet. Hvis området efter årsmødet, men inden konstitueringen finder en kandidat, tilfalder pladsen dog det pågældende område".

Til orientering: Udviklingsrådet kan glæde sig over at alle poster er besat dags dato.

REFERAT:

 

4.5) I vedtægterne står følgende:
"Det enkelte geografiske område fastsætter selv sin valgprocedure og vælger selv sine suppleanter."
Det har værdi for arbejdet at Udviklingsrådet er fuldtalligt ved Rådsmøderne. 

Til beslutning: Skal Udviklingsrådet bede områderne at vælge suppleanter?

REFERAT:

 

5) Evaluering af Udviklingsrådenes fremtid virke

Varde kommune har den seneste halve år haft evaluering af Udviklingsrådenes fremtid på dagsordenen. Senest blev resultatet af spørgeskemaer vist og debatteret på Forårsmødet med byrådet.

Evaluering udviklingsrådene - Helle Øst

Evaluering udviklingsrådene - opsamling

Evaluering udviklingsrådene - udtræk af undersøgelsen

 

En arbejdsgruppe skal nu udarbejde et forslag til Udviklingsrådenes fremtidige virke. Den kommer til at bestå af medlemmer fra Udvalget for Økonomi og Erhverv og medlemmer fra Udviklingsrådene. Der er på forhånd planlagt en del møder. Forslaget skal til endelig debat og vedtagelse ved Efterårsmødet den 1/11-2018, hvor alle Udviklingsrådsmedlemmer skal deltage.

Claus har været til FUR-møde 24/5, hvor emnet har været dagsordenen som hovedtema. Claus beretter fra mødet.

Til debat: Revision af Udviklingsrådet Helle Østs fremtidige virke i forhold til nuværende forretningsorden, mødeaktivitet, geografi og samarbejdspartnere.

REFERAT:

 

6) Planlægning af næste råds-periode.

6.1) Forslag og inspiration til årets visioner, fokusområder, projekter, møde-aktiviteter og målsætninger:

 • Udviklingsplan for et "Landsbyklynge-samarbejde". Evt. med turisme som prøveprojekt.
 • Udvikling af PowerTower Helle
 • Udbygning af samarbejdet med Politisk Netværksgruppe Helle
 • Møde med beslutningstagere, ildsjæle og videnspersoner:
  • Byrådspolitikere
  • Kommunale embedsfolk
  • Udviklingsråd også Lokalråd uden for kommunen
  • Borgerforeninger (formandsmøde)
  • Fritidsforeninger, (Helle Idrætssamvirke) Foreningsråd
  • Erhvervsfolk
  • Institutioner, skolebestyrelser
  • Borgere - ilsjæle
 • Andre idéer

Til beslutning: Valg af fokusområder, projekter, møde-aktiviteter og målsætninger.

REFERAT:

  

6.2) Datoer for rådsmøder og andre aktiviteter.

Til beslutning: Valg af datoer for rådsmøder og andre aktiviteter

REFERAT:

  

7) Udnævnelse af Ministre (Uddeling af ansvars- og fokusområder og oprettelse af udvalg)

Som noget nyt udnævner Udviklingsrådet i år Ministre, som får tildelt et ministerium med bestemte ansvars- og fokusområder. Til hver ministerium kan der oprettes et udvalg. Ministre og Udvalgsmedlemmer kan hentes ind alle steder fra også uden for Udviklingsrådet. Det er dog hensigtsmæssigt at Ministre er medlem af Udviklingsrådet.

Formand har opdelt de forskellig ansvars- og fokusområder i Ministrerier. Se herunder: (Liste er på vej)

Til beslutning: Oprettelse af ministerier og udnævnelse af Ministre.

REFERAT:

 

8) Erfaringsudveksling: Bordet rundt og nyt fra byerne

Vrenderup, Claus Jeppesen

REFERAT:

Hjortkær, Ingrid Sand Simonsen

REFERAT:

Fåborg, Jørgen Madsen og Jan Skovbjerg

REFERAT:

Starup/Tofterup, Lars Bo og Mikkel Ottosen

REFERAT:

Årre, Jørn S. Pedersen og Jonna Kvist

REFERAT:

Agerbæk, Peter Fornitz, Ulla Sundvang og Hans Ove Lavridsen

REFERAT:

 

9) Regnskab og budget

Kassereren fremlægger de seneste nøgletal. Bank Saldo. Større indtægter og udgifter siden sidst.

Til orientering

REFERAT:

 

 

 

Projekter og fokusområder

 

10) Udviklingsplan for et "Landsbyklynge-samarbejde"

Udviklingsrådet har tidligere debatteret og afholdt temamøder om at lave en Udviklingsplan for et "Landsbyklynge-samarbejde." 
Referater fra møderne findes her:

Her er det besluttet, at vi skal arbejde for at skabe et klyngesamarbejde med turisme som drivkraft. En "Turist-klynge"

Til beslutning: Næste skridt for at iværksætte "Turist-klyngen"

REFERAT:

 

11) Væksthus PowerTower Helle

Status på projektet ved Claus Jeppesen

Til orientering: Projektets videre forløb

REFERAT:

 

 

Verserende sager og emner

 

12) Vindmøller i Vrenderup Mose

Byrådet skal formentlig tage stilling til ansøgningen om etablering af 5 vindmøller og 10 ha solcellepark i Vrenderup Mose den 19. juni 2018.

Se information om projektet her

Til beslutning: Udviklingsrådets stillingtagen til projektet og herpå handling. Evt. arrangør af et borgermøde.

REFERAT:

 

13) Elmaster

I forbindelse med Energinets planer om at bygge en 400 Kv-luftledning igennem vores området har Udviklingsrådet medvirket i nedenstående aktiviteter:

Høringssvar til Miljøstyrelsen

 

Til Debat: Hvordan får vi flere til at skrive under på Borgerforslag.dk

Til Beslutning: Udviklingsrådets overvejelse af yderlige tiltag. 

REFERAT:

 

14) Skoledistriktsgrænser

Udviklingsrådet debatterede forslaget til nye skoledistriktsgrænser på Rådsmødet den 11/1-2018 se punkt 8.
Her konkluderede Udviklingsrådet: "Vi går ind for de nye skoledistrikter".

Siden er borgerne lokalt i Hostrup og Vrenderup blevet enig om grænsedragningen.
I Vrenderup ved en underskriftsindsamling med 100% enighed blandt de berørte beboer. Forslaget afventer godkendelse ved skolebestyrelserne, administrationen i Varde Kommune og Udvalget for Børn og Læring.

Kort 1: Nye skoledistriktsgrænser i Vrenderup

Kort 2: Nye skoledistriktsgrænser i Vrenderup

 

I Hostrup har forvaltningen godkendt at følgende adresser kommer til at høre til Starup Skoledistrikt pr. august 2018: Varde Landevej nr. 24, 28 og 29 og Puglundvej 36.

I Roust er der endnu ikke enighed om flytningen af skoledistriktsgrænser. Det handler om ca. 30 børn, hvoraf ca. 20 børn ønsker at tilhøre Årre Skoledistrikt. Udviklingsrådet har af Udvalget for Børn og Læring fået til opgave at finde en løsning på situationen. Udviklingsrådet Helle Øst venter på at Udviklingsrådet Helle Vest tager stilling til opgaven.

Til beslutning

REFERAT:

 

15) Efterskolen: "Alle kan noget"

Til orientering: Status på efterskolens valg af lokalitet.

REFERAT:

 

16) Mælkefestivalen

De deltagende ved mødet fortæller om Mælkefestivalen.

Til orientering: De deltagende fortæller om mødet.

REFERAT:

 

17) Referat af FUR-møde den 24/5-18

Til orientering: Claus fortæller om mødet

REFERAT:

 

18) Borgermøde 2/5-2018 Tistrup Hallen: "En hel Fyrtårns-kommune gør sig lækker"

På mødet var der debat og workshop om: Hvad er vigtigt at sætte fokus på i Varde Kommune de næste fire år?
Lars Bo go Claus Jeppesen deltog i mødet.

Til orientering: Lars og Claus fortæller om mødet

REFERAT:

 

19) Årets Landsby i Varde Kommune 2018

Det blev Tistrup der vandt titlen Årets Landsby 2018 . Valget endte uafgjort med Billum ved afstemningen i FUR. Derfor blev valget foretaget ved lodtrækning.

Til orientering: Claus fortæller om valget og mulighederne for at blive Årets Landsby fremadrettet

REFERAT:

 

20) Helle Rideklub ønsker hjælp til at finde midler til fremtidssikring og modernisering

Claus har fået en henvendelse fra Kasseren Maria ved Helle Ride. De ønsker hjælp til at finde midler til fremtidssikring og modernisering af rideklubbens faciliteter. Projektet er i alt budgetteret til 994.995,00 kr. LAG og SE Vækstpulje har givet 400.000,00 kr. De vil selv financer 394.995,00 kr. Det beløb som mangler hjælp til finansiering er i alt 200.000,00 kr.

Helle Rideklub har søgt en række fonde og fået afslag fra:
Mærsk, Juilæumsfonden, Sydbank, Spar Nord, Egmont, Sportsgoodfonden, Ole Kirk, Nykredit, Nordea, KV fonden, Krak, Jydske sparekasse,Fionia, Brandkassefonden Sydvest, Augustinus, Albani, Realdania, Hartmanns Fond, Ludvigsens legat

Herunder er Helle Rideklubs oplæg til deres ønsker om fremtidssikring og modernisering af rideklubbens faciliteter.

Fremtidssikring og modernisering af Helle Rideklub

 

Til beslutning: Hvad kan Udviklingsrådet tilbyde Helle Rideklub af hjælp til at finde midler til fremtidssikring og modernisering

REFERAT:

 

21) Underskrivelse af nye vedtægter.

Til godkendelse, vedtagelse og underskrivelse

Udviklingsrådet vedtog ny vedtægter under Årsmødet 2017. Vedtægterne blev underskrevet af den daværende bestyrelse. Desværre er original-dokumentet med vedtægterne bortkommet hos formanden. Derfor er der fremstillet en ny kopi som skal underskrives. 

Til beslutning: Udviklingsrådet skal godkende og vedtage om den nye kopi med vedtægterne er korrekte og betragtes som den nye original. Den ny orginal skal indsendes til Lokalkonsulenten ved Varde Kommune.

REFERAT:

 

22) Næste møde for Udviklingsrådet

Gennemgang af alle datoer for rådsmøder og arrangementer der vedrører Helle Øst.

- 19. juni 2018 kl. 19.00: Ordinær rådsmøde Udviklingsrådet Helle Øst

- 14. august 2018 kl. 17.00: FUR-møde

- 1. november 2018 kl. 17.00: Efterårsmøde med byråd. Alle Udviklingsrådets medlemmer bliver inviteret. Præsentationsmøde for den nye samarbejdsform for Udviklingsrådene.

- 15. november 2018 kl. 17.00: FUR-møde

Til orientering

REFERAT:

 

23) Eventuelt

REFERAT:

 

24) Billeder af de nye rådsmedlemmer 

REFERAT:

 

 

 

tirsdag 15 maj 2018 - Claus V. Jeppesen